متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول هوش اخلاقی در مدیریت

لنینک و کیل[1] (2005) هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می دانند که با اصول جهانی سازگار می باشد. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقی، بدین‌گونه برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری می باشد:

1ـ درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آن چیز که که به آن باور داریم و آن چیز که که به آن اقدام می کنیم. انجام آن چیز که که می دانیم درست می باشد وگفتن حرف راست در تمام زمانها. کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه ای که با اصول و عقایدش سازگار باشد، اقدام می کند.

2ـ مسئولیت پذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال، همچنین اشتباهات و شکست های خود را نیز می پذیرد.

دلسوزی: در نظر داشتن دیگران که دارای تاثیر متقابل می باشد. اگر نسبت به دیگران مهربان ودلسوز بودیم، آنان نیز در زمان نیاز با ما همدردی می کنند و مهربان خواهند بود.

4ـ بخشش: آگاهی از عیوب خود وتحمل اشتباهات دیگران.

آنها نیز 10 خرده مقیاس شامل انسجام، صداقت، شجاعت، رازداری، انجام تعهدات فرد ـ مسؤولیت ­پذیری (پاسخگویی) در برابر تصمیمات شخصی، خودکنترلی وخودمحدودسازی، کمک به دیگران (قبول مسؤولیت برای خدمت به دیگران)، مراقبت از دیگران (مهربانی)، درک احساسات دیگران (بشردوستی و رفتار شهروندی) و درک نیازهای روحی خود (ایمان، اعتقاد و تواضع) می­باشد. آن ها بر اساس این مدل خود، پرسشنامه­ای نیز برای تعیین سطح هوش اخلاقی و ابعاد زیرمجموعه­ی آن در افراد تدوین کردند (بهرامی و همکاران، 1391).

به زعم بوربا (2005) هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی، هوشیاری، هم دردی، خودکنترلی، توجه و تکریم، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف می باشد .

2-3-4-1 اصول هوش اخلاقی کارکنان بنا بر پرسشنامه بهره گیری شده در این پایان نامه، اصول ده گانه ی ، لنیک و کیل و جوردن( 2011)  می باشد که عبارتند از:

1- Lennick & Kiel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1  هدف کلی

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتارشهروندی مشتری با لحاظ کردن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان.

1-4-2  اهداف جزئی:

  1. مطالعه تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بر رفتارشهروندی مشتری.
  2. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی با در نظر داشتن تأثیر هوش اخلاقی کارکنان بررفتارشهروندی مشتری.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با در نظر داشتن تأثیر تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان  با فرمت ورد